വൃദ്ധരായ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം 16/05/23

വൃദ്ധരായ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം 16/05/23

വൃദ്ധരായ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം 16/05/23