വെബ്സൈറ്റുകള്‍

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റുകള്‍

1

അഞ്ചല്‍ ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/anchalblock

2

ചടയമംഗലം ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/chadayamangalamblock

3

ചവറ ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/chavarablock

4

ചിറ്റുമല ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/chittumalablock

5

ഇത്തിക്കര ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/ithikkarablock

6

കൊട്ടാരക്കര ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/kottarakarablock

7

മുഖത്തല ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/mukhathalablock

8

ഓച്ചിറ ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/oachirablock

9

പത്തനാപുരം ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/pathanapuramblock

10

ശാസ്താംകോട്ട ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/sasthamcottablock

11

വെട്ടിക്കവല ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/vettikavalablock

 

 

 

 

 

 

 

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റുകള്‍

1

ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/adichanalloorpanchayat

2

ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/alappadpanchayat

3

അലയമണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/alayamonpanchayat

4

അഞ്ചല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/anchalpanchayat

5

ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/aryankavupanchayat

6

ചടയമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/chadayamangalampanchayat

7

ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/chathannoorpanchayat

8

ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/chavarapanchayat

9

ചിറക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/chirakkarapanchayat

10

ചിതറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/chitharapanchayat

11

ക്ളാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/clappanapanchayat

12

ഇടമുളയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/edamulackalpanchayat

13

ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/elamadupanchayat

14

ഇളമ്പള്ളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/elampalloorpanchayat

15

ഏരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/yeroorpanchayat

16

എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/ezhukonepanchayat

17

ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/ittivapanchayat

18

കടയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/kadakkalpanchayat

19

കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/kalluvathukkalpanchayat

20

കരവാളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/karavaloorpanchayat

21

കരീപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/kareeprapanchayat

22

കിഴക്കേക്കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/eastkalladapanchayat

23

കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/kottamkarapanchayat

24

കുളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/kulakkadapanchayat

25

കുലശേഖര പുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/kulasekharapurampanchayat

26

കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/kulathupuzhapanchayat

27

കുമ്മിള്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/kummilpanchayat

28

കുണ്ടറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/kundarapanchayat

29

കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/kunnathoorpanchayat

30

മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/mayyanadpanchayat

31

മേലില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/melilapanchayat

32

മണ്‍റോത്തുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/munroethuruthpanchayat

33

മൈലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/mylompanchayat

34

മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/mynagappallypanchayat

35

മൈലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/nedumpanapanchayat

36

നെടുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/neduvathoorpanchayat

37

നീണ്ടകര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/neendakarapanchayat

38

നിലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/nilamelpanchayat

39

ഓച്ചിറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/oachirapanchayat

40

പനയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/panayampanchayat

41

പന്മന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/panmanapanchayat

42

പത്തനാപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/pathanapurampanchayat

43

പട്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/pattazhipanchayat

44

പട്ടാഴി വടക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/vadakkekarapanchayat

45

പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/pavithreswarampanchayat

46

പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/perayampanchayat

47

പെരിനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/perinadpanchayat

48

പിറവന്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/piravanthoorpanchayat

49

പൂതക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/poothakulampanchayat

50

പൂയപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/pooyappallypanchayat

51

പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/poruvazhypanchayat

52

ശാസ്താംകോട്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/sasthamcottapanchayat

53

ശൂരനാട് നോര്‍ത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/sooranadnorthpanchayat

54

ശൂരനാട് സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/sooranadsouthpanchayat

55

തലവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/thalavoorpanchayat

56

തഴവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/thazhavapanchayat

57

തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/thekkumbhagompanchayat

58

തെന്മല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/thenmalapanchayat

59

തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/thevalakkarapanchayat

60

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/thodiyoorpanchayat

61

തൃക്കരുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/thrikkaruvapanchayat

62

തൃക്കോവില്‍വട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/thrikkovilvattompanchayat

63

ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/ummannoorpanchayat

64

വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/velinalloorpanchayat

65

വെളിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/veliyampanchayat

66

വെട്ടിക്കവല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/vettikavalapanchayat

67

വിളക്കുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/vilakkudypanchayat

68

വെസ്റ്റ് കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

www.lsgkerala.in/westkalladapanchayat