പൊതു വിവരങ്ങള്‍

ജില്ല : കൊല്ലം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം : 2491 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം : 26
ജനസംഖ്യ : 2584118 (2001 സെന്‍സസ്)
പുരുഷന്‍മാര്‍ : 1248616 (2001 സെന്‍സസ്)
സ്ത്രീകള്‍ : 1335502 (2001 സെന്‍സസ്)
ജനസാന്ദ്രത : 1038
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം : 1070
മൊത്തം സാക്ഷരത : 91.49
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍) : 94.63
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍) : 88.6