വിലാസം

കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
ഹൈസ്ക്കൂള്‍ ജംഗ്ഷന്‍ 
തേവള്ളി (പി ഓ)
കൊല്ലം-9
ഫോണ്‍ - 0474 2795198, 0474 2793446 
ഫാക്സ് - 0474 2795198
ഇമെയില്‍ - dpklam@gmail.com