ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍

1 അപ്പലേറ്റ്‌ അതോറിറ്റി: Secretary, Jilla Panchayat

2.പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍: Finance Officer, Jilla Panchayat