2018 / 19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച മൂന്നാമത്തെ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിനുള്ള സ്വരാജ് ട്രോഫി കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്.

Primary tabs