ബട്ടര്‍ഫ്ലൈസ്-ഭിന്നശേഷികാര്‍ക്കുള്ള ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ഓപറേറ്റഡ് മോട്ടോറൈസ്ഡ് വീല്‍ചെയര്‍ പദ്ധതി ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു.

Primary tabs