സ്കൂള്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് നീന്തല്‍ പരിശീലന പദ്ധതി പ്രകാരം പരിശീലനം ലഭിച്ച 100 സ്കൂള്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു

Primary tabs