കുട്ടികളിലെ അലര്‍ജി രോഗങ്ങള്‍ ചികില്‍സിക്കുന്നതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കിയ ബാലകിരണം പദ്ധതി ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു.

Primary tabs