ടേക് – എ – ബ്രേക്ക് മാതൃകയിൽ വഴിയോര വിശ്രമകേന്ദ്രം – മൂന്നാമത് കേന്ദ്രം - തണ്ണീർ പന്തൽ നെടുമ്പനയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Primary tabs