ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ സ്വാസ്ഥ്യം പദ്ധതി ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ആയുഷ് കോണ്‍ക്ലേവ് മത്സരത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

Primary tabs