ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ കണ്ടലഴക് പദ്ധതി പ്രകാരം പനയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കണ്ടച്ചിറ അഷ്ടമുടി കായൽ തീരത്ത് കണ്ടൽ തൈകൾ നട്ട് പരിപാലിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു .

Primary tabs