ചവറ ശങ്കരമംഗലം എച്ച്.എസ്.എസ്. ൽ കെ.എം.എം.എൽ. ന്റെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച 250 ഓക്സിജൻ കിടക്കകളുള്ള എസ്.എൽ.റ്റി.സി.യുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തന ചുമതല കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിർവ്വഹിച്ചു വരുന്നു

Primary tabs