കോവിഡ് 19 - കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വൃക്ക, ഹൃദയ, കാൻസർരോഗികൾക്ക് കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സാന്ത്വനം ചികിത്സാ പദ്ധതി.

Primary tabs