കോവിഡ് – വാക്സിൻ ചലഞ്ചിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് ഒരു കോടി രൂപ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും നൽകി.

Primary tabs