കോവിഡ് – രണ്ടാം തരംഗം – പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മൊത്തം 4.60 കോടി രൂപ മാറ്റി വെച്ചു

Primary tabs