കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടാമത് തണ്ണീർപന്തൽ (ടേക്ക്-എ -ബ്രേക്ക് ) പദ്ധതി ആലപ്പാട് അഴീക്കലിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

Primary tabs