കൊല്ലംജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് ദേശീയഅംഗീകാരം.കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ 2016-17 ലെ മികച്ച ജില്ലാപഞ്ചായത്തിനുള്ള ദീന്‍ദയാല്‍ ഉപാദ്ധ്യായ ശശാക്തീകരണ്‍ പുരസ്കാരം കൊല്ലം ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്

Primary tabs