ഓണനാളിലും ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്‍റെ ദുരിതാശ്വാസ കളക്ഷന്‍ ക്യാമ്പ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചു.

Primary tabs